O příručce

Vítej­te na strán­kách PIG – Pří­ruč­ka infor­mač­ní gra­mot­nos­ti. Tato pří­ruč­ka vznik­la v rám­ci před­mě­tu Apli­kač­ní semi­nář, kte­rý je vyu­čo­ván na Kabi­ne­tu infor­mač­ních stu­dií a kni­hov­nic­tví na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Masa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty.

Co je informační gramotnost?

Inter­net nám v sou­čas­né době posky­tu­je jed­no­du­chý pří­stup k vel­ké­mu množ­ství zdro­jů infor­ma­cí. S tím se však pojí také potře­ba umět s infor­ma­ce­mi správ­ně pra­co­vat – vědět, jak je efek­tiv­ně vyhle­dá­vat, umět je vyhod­no­co­vat a dále co nej­lé­pe vyu­žít. Tyto schop­nos­ti jsou sou­hrn­ně ozna­čo­vá­ny jako infor­mač­ní gra­mot­nost. V sou­čas­né době se pou­ží­vá také spo­je­ní infor­mač­ní a medi­ál­ní gra­mot­nost.

Pro koho je příručka určena?

Pří­ruč­ka je urče­na stu­den­tům střed­ních škol, zejmé­na je pak vhod­ná pro stu­den­ty 1. roč­ní­ků. Úče­lem této pří­ruč­ky je mimo jiné usnad­nit stu­den­tům pře­stup na střed­ní ško­lu a pomo­ci jim ori­en­to­vat se ve svě­tě infor­ma­cí. Vyu­žít ji však mohou i stu­den­ti star­ších roč­ní­ků.
Pří­ruč­ka je také urče­na uči­te­lům, kte­ří mohou jed­not­li­vé modu­ly zahr­nout do výu­ky. V rám­ci kaž­dé­ho modu­lu jsou navrh­nu­ty akti­vi­ty, kte­ré by uči­te­lé moh­li zahr­nout do výu­ky, aby si tak stu­den­ti pro­cvi­či­li urči­té kom­pe­ten­ce spo­je­né s infor­mač­ní gra­mot­nos­tí.

Jak příručka vypadá?

Pří­ruč­ka se sklá­dá z 8 modu­lů. Kaž­dý modul se zabý­vá urči­tou oblas­tí infor­mač­ní či medi­ál­ní gra­mot­nos­ti. Modu­ly na sebe nena­va­zu­jí, je tudíž mož­né pro­chá­zet je v libo­vol­ném pořa­dí. V závě­ru kaž­dé­ho modu­lu je umís­těn krát­ký kvíz, pomo­cí kte­ré­ho si stu­den­ti mohou ově­řit, co si z modu­lu odnes­li. Jak již bylo zmí­ně­no, v závě­ru modu­lu jsou také navrh­nu­ty někte­ré akti­vi­ty do výu­ky.

Dou­fá­me, že tato pří­ruč­ka poslou­ží jak stu­den­tům, tak uči­te­lům a při­spě­je ke zlep­še­ní infor­mač­ní a medi­ál­ní gra­mot­nos­ti stře­do­škol­ských stu­den­tů.