Vyhledávání informací

Potře­bu­ješ najít infor­ma­ce k refe­rá­tu, kte­rý ti zadal uči­tel ve ško­le. Prav­dě­po­dob­ně jako prv­ní zku­síš vyhle­dá­vat na Goo­glu. Ale umíš na něm správ­ně vyhle­dá­vat? A víš, že jsou i dal­ší mís­ta, kde můžeš najít uži­teč­né infor­ma­ce?

Google

Jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších inter­ne­to­vých vyhle­dá­va­čů je Goo­gle. Pokud se roz­hod­ne­me pra­co­vat s tím­to vyhle­dá­va­čem, měli bychom vyhle­dá­va­cí dotaz zadá­vat pomo­cí tzv. klí­čo­vých slov. To zna­me­ná, že do vyhle­dá­va­cí­ho políč­ka mís­to celé věty napí­še­me pou­ze něko­lik pod­stat­ných jmen, kte­rá co nej­lé­pe popi­su­jí to, co chce­me hle­dat.

Čas­to se stá­vá, že po vyhle­dá­ní Goo­gle zob­ra­zí buď málo, nebo hod­ně výsled­ků. V tako­vém pří­pa­dě je dob­ré zku­sit vyhle­dá­va­cí dotaz buď roz­ší­řit, nebo zúžit. To může­me udě­lat pomo­cí nasta­ve­ní vyhle­dá­vá­ní, roz­ší­ře­né­ho vyhle­dá­vá­ní, pomo­cí nástro­jů nebo pomo­cí ope­rá­to­rů.

Nastavení vyhledávání

Ješ­tě před začát­kem vyhle­dá­vá­ní si napří­klad může­me nasta­vit jazyk, ve kte­rém bude­me vyhle­dá­vat. Pokud zvo­lí­me češ­ti­nu, Goo­gle nám násled­ně najde pou­ze odka­zy na strán­ky, kte­ré jsou napsa­né čes­ky. Nasta­ve­ní najde­me na úvod­ní strán­ce Goo­glu vpra­vo dole. Nasta­ve­ní může­me změ­nit také až po vyhle­dá­ní výsled­ků. Toto pole je umís­tě­no hned pod vyhle­dá­va­cím políč­kem.

Nastavení vyhledávání na Googlu

Rozšířené vyhledávání

Do roz­ší­ře­né­ho vyhle­dá­vá­ní se dosta­ne­me podob­ně jako do nasta­ve­ní vyhle­dá­vá­ní – na úvod­ní strán­ce v pra­vém dol­ním rohu.

Rozšířené vyhledávání na Googlu

Poté se nám zob­ra­zí něko­lik vyhle­dá­va­cích polí pod sebou a my si musí­me vybrat, co do kte­ré­ho pole napí­še­me. Může­me napří­klad nasta­vit jazyk vyhle­dá­vá­ní nebo hle­dat jen přes­né slov­ní spo­je­ní.

Rozšířené vyhledávání na Googlu

Roz­ší­ře­né vyhle­dá­vá­ní může­me vyu­žít i po vyhle­dá­vá­ní, kdy klik­ne­me na políč­ko Nasta­ve­ní (pod vyhle­dá­va­cím oknem) a násled­ně Roz­ší­ře­né vyhle­dá­vá­ní.

Rozšířené vyhledávání na Googlu po vyhledávání

Nástroje vyhledávání

Po vyhle­dá­ní klik­ne­me na políč­ko nástro­je, kte­ré se nachá­zí hned pod vyhle­dá­va­cím polem. Poté může­me napří­klad nasta­vit to, aby se nám zob­ra­zi­ly pou­ze strán­ky v češ­ti­ně nebo tře­ba jen strán­ky, kte­ré byly aktu­a­li­zo­vá­ny během posled­ní­ho týd­ne.

Nástroje vyhledávání na Googlu

Vyhledávací operátory

Vyhle­dá­va­cí ope­rá­to­ry jsou růz­né spe­ci­ál­ní zna­ky, kte­ré píše­me pří­mo do vyhle­dá­va­cí­ho pole. Uži­teč­né může být napří­klad pou­ži­tí ope­rá­to­ru OR nebo uvo­zo­vek.

Ope­rá­tor OR zna­me­ná čes­ky „nebo“. Pokud jej při vyhle­dá­vá­ní vlo­ží­me mezi dvě slo­va, Goo­gle zob­ra­zí výsled­ky, na kte­rých se vysky­tu­je prv­ní nebo dru­hé slo­vo. Pokud chce­me napří­klad hle­dat člán­ky o Nizo­zem­sku, kte­ré­mu se někdy říká také Holand­sko, napí­še­me do vyhle­dá­va­cí­ho pole Nizo­zem­sko OR Holand­sko. Jestli­že vyhle­dá­va­cí dotaz obsa­hu­je více slov, může­me je růz­ně dávat do závo­rek. Napří­klad když napí­še­me: (Nizo­zem­sko OR Holand­sko) země­děl­ství, Goo­gle vyhle­dá strán­ky, na kte­rých se vysky­tu­jí slo­va Nizo­zem­sko a země­děl­ství nebo Holand­sko a země­děl­ství.

Může se nám také hodit vyu­ži­tí uvo­zo­vek. Goo­gle vyhle­da­ná slo­va skloňu­je. Pokud je však chce­me hle­dat v přes­ném tva­ru, v jakém jsme je napsa­li, může­me celý vyhle­dá­va­cí dotaz dát do uvo­zo­vek. To může­me vyu­žít, když hle­dá­me něja­kou kon­krét­ní větu. Napří­klad si pama­tu­je­me kou­sek tex­tu naší oblí­be­né pís­nič­ky, ale nezná­me její název. Pokud onu část tex­tu napí­še­me do uvo­zo­vek, Goo­gle prav­dě­po­dob­ně najde strán­ku, kde bude zve­řej­něn celý text pís­ně, a k ní i název.

Další tipy na vyhledávání

Goo­gle umí vyhle­dá­vat spous­tu dal­ších věcí, může­me se podí­vat napří­klad na Tipy a tri­ky pro vyhle­dá­vá­ní.

Pokud si při vyhle­dá­vá­ní na Goo­glu neví­me rady nebo nara­zí­me na něja­ký pro­blém, vždy se může­me podí­vat na nápo­vě­du.

Vyhledávání obrázků

Na Goo­glu lze vyhle­dá­vat také růz­né obráz­ky. Po vyhle­dá­ní obráz­ků je mož­né klik­nout na políč­ko nástro­je a vyhle­dá­vat napří­klad jen obráz­ky o urči­té veli­kos­ti. Obráz­ky vyhle­dá­me tak, že na úvod­ní strán­ce Goo­glu vpra­vo naho­ře klik­ne­me na iko­nu obráz­ky.

Zají­ma­vé je také vyhle­dá­vá­ní pří­mo pomo­cí obráz­ků. To fun­gu­je tak, že pří­mo ve vyhle­dá­va­cím poli u obráz­ků klik­ne­me na iko­nu foto­a­pa­rá­tu a nahra­je­me něja­ký obrá­zek z naše­ho počí­ta­če nebo obrá­zek vlo­ží­me pomo­cí URL adre­sy.

Vyhledávání obrázků na Googlu

Kro­mě Goo­glu může­me obráz­ky vyhle­dá­vat přes tzv. foto­ban­ky. Jed­ná se o web, kam lidé nahrá­va­jí napří­klad své foto­gra­fie tak, aby si je jiní lidé moh­li stáh­nout. Více o foto­ban­kách se dozví­me v modu­lu Vizu­a­li­za­ce a pre­zen­ta­ce infor­ma­cí.

Google Books a Google Scholar

Přes Goo­gle může­me také vyhle­dá­vat celé kni­hy, a to pomo­cí služ­by Goo­gle Books. Vyhle­dá­vá­ní fun­gu­je stej­ně jako v kla­sic­kém Goo­glu, ale do vyhle­dá­va­cí­ho pole napí­še­me pří­mo název kni­hy nebo její­ho auto­ra. Poté se zob­ra­zí infor­ma­ce o vyhle­da­né kni­ze, napří­klad kdy a kde byla kni­ha vyda­ná. Čas­to také lze zob­ra­zit pří­mo kon­krét­ní strán­ky v kni­ze. Vět­ši­nou si ale nemů­že­me pře­číst kni­hu celou, pro­to­že někte­ré strán­ky budou chy­bět. Je to tak kvů­li tomu, aby byl dodr­žen autor­ský zákon.

Zají­ma­vé je také vyhle­dá­vá­ní přes Goo­gle Scho­lar. I tady fun­gu­je vyhle­dá­vá­ní podob­ně jako v kla­sic­kém Goo­glu, ale Goo­gle Scho­lar vyhle­dá­vá pou­ze odbor­né člán­ky. To jsou napří­klad člán­ky, kte­ré vychá­ze­jí v něja­kých obo­ro­vých časo­pi­sech (napří­klad che­mie, fyzi­ka, ast­ro­no­mie). Tyto člán­ky se od kla­sic­kých člán­ků na webu liší tím, že je před vydá­ním schvá­lil něja­ký odbor­ník a pro­to si může­me být jis­ti, že obsa­hu­jí prav­di­vé infor­ma­ce. O tom, jak poznat, že člá­nek obsa­hu­je prav­di­vé infor­ma­ce se dozví­te v modu­lu Prá­ce se zdro­ji.

Sociální sítě

Goo­gle není jedi­ným mís­tem, kde lze nalézt důle­ži­té infor­ma­ce. Vět­ši­na z nás má prav­dě­po­dob­ně pro­fil na něja­ké soci­ál­ní síti a prá­vě tam je mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí. Chce­te sle­do­vat pro­fil něja­ké zná­mé osob­nos­ti, kte­rá o sobě na soci­ál­ních sítích sdí­lí růz­né infor­ma­ce? Nebo se chce­te stát fanouš­ky něja­ké strán­ky na Face­boo­ku, kde jsou sdí­le­ny odka­zy na zají­ma­vé člán­ky? Pak soci­ál­ní sítě urči­tě vyu­ži­je­te.

Digitální knihovny

Kro­mě už zmi­ňo­va­ných Goo­gle Books najde­me kni­hy také v digi­tál­ních knihov­nách. Je to vlast­ně knihov­na, ve kte­ré jsou všech­ny kníž­ky dostup­né v elek­tro­nic­ké podo­bě. Pří­kla­dem může být Digi­tál­ní knihov­na Morav­ské zem­ské knihov­ny.

Digitální knihovna Moravské zemské knihovny

Kro­mě knih jsou zdi­gi­ta­li­zo­vá­ny také růz­né člán­ky nebo pří­mo celé časo­pi­sy, foto­gra­fie a dal­ší doku­men­ty. Ne všech­ny jsou ale veřej­ně pří­stup­né, pro­to­že někte­ré doku­men­ty jsou chrá­ně­ny autor­ským záko­nem.

Knihovny

Kro­mě vyhle­dá­vá­ní infor­ma­cí na inter­ne­tu bychom nemě­li zapo­mí­nat ani na to, že stá­le exis­tu­jí i tra­dič­ní papí­ro­vé kni­hy, kte­ré si lze napří­klad půj­čit v knihov­ně. Kníž­ku v knihov­ně najde­me nej­lé­pe tak, že se podí­vá­me do kni­hov­ní­ho kata­lo­gu, kte­rý obvykle bývá na webo­vých strán­kách námi vybra­né knihov­ny. Kaž­dá knihov­na sice vyu­ží­vá jiný typ kni­hov­ní­ho kata­lo­gu, ale vyhle­dá­vá­ní v nich fun­gu­je podob­ně. Do vyhle­dá­va­cí­ho pole zadá­me název kni­hy, jmé­no auto­ra nebo napří­klad jen klí­čo­vé slo­vo popi­su­jí­cí téma. I tady může­me výsled­ky vyhle­dá­vá­ní upřes­nit a napří­klad hle­dat pou­ze kni­hy v češ­ti­ně. Pokud máme při vyhle­dá­vá­ní v kni­hov­ním kata­lo­gu něja­ký pro­blém, oslo­ví­me s prosbou o radu pří­mo kni­hov­ní­ky v knihov­ně.

Kvíz

  1. Kde všude můžeme v Googlu nastavit jazyk vyhledávání?
  2. K čemu slouží rozšířené vyhledávání v Googlu?
  3. Chci si půjčit knížku v knihovně. Jak nejlépe knížku najdu?

Aktivity do výuky