Vizualizace a prezentace informací

Věděl/​a jsi, že 90 % všech infor­ma­cí pře­ná­še­ných do moz­ku je vizu­ál­ních? A že lidé si pama­tu­jí 80 % z toho, co vidí, a jen 20 % z toho, co čtou? Z toho­to důvo­du je gra­fic­ké zná­zor­ně­ní infor­ma­cí vel­mi důle­ži­té. Někdy není potře­ba číst něko­lik stran tex­tu, ale posta­čí, když se podí­váš na jeden obrá­zek. Nemu­síš pro­chá­zet něko­lik tabu­lek nic neří­ka­jí­cích čísel, sta­čí ti pohled na jeden graf. To se hodí, viď? V tom­to modu­lu se podí­vá­me, jak na to!

Tvorba grafu

Nej­čas­tě­ji se gra­fy vytvá­ří v Exce­lu. V tom­to video­ná­vo­du od Luká­še Při­by­la se může­me podí­vat, jak udě­lat z tabul­ky graf. Není to nic slo­ži­té­ho, Excel zvlád­ne vět­ši­nu prá­ce za nás. Dělá však jen to, co mu řek­ne­me, a pro­to je dob­ré znát něko­lik základ­ních pra­vi­del pro tvor­bu gra­fů.

Ujas­ně­me si, co chce­me gra­fem sdě­lit. Exis­tu­je mno­ho typů gra­fů a pod­le pod­sta­ty dat je potře­ba vybrat ten správ­ný. Nej­pr­ve je potře­ba odpo­vě­dět si na otáz­ku: „Co chce­me uká­zat?“ Chce­me uká­zat roz­dě­le­ní něja­ké věci? Nebo její slo­že­ní? Něco porov­nat? Zob­ra­zit vzta­hy? Pod­le toho zvo­lí­me typ gra­fu – sloup­co­vý, kolá­čo­vý, spoj­ni­co­vý, ploš­ný, bodo­vý, nebo něja­ký úpl­ně jiný. Nápo­moc­ný může být tře­ba ten­to roz­ho­do­va­cí nástroj.

Rozhodovací nástroj "Jaký typ grafu vybrat?"

Mezi nej­čas­tě­ji pou­ží­va­né typy gra­fů pat­ří jed­no­znač­ně gra­fy sloup­co­vé, spoj­ni­co­vé a kolá­čo­vé.

Špat­ně zvo­le­ný typ gra­fu nemu­sí vůbec dávat smy­sl. Podí­vej­me se tře­ba na pří­kla­dy špat­ně zvo­le­ných kolá­čo­vých gra­fů.

Příklady špatně zvolených grafů

Graf č. 1 uka­zu­je, že kolá­čo­vý graf není vhod­né pou­žít, pokud jsou roz­dí­ly mezi podí­ly pří­liš malé, a “kous­ky kolá­če” si tak jsou moc podob­né. Nevhod­né pou­ži­tí je zná­zor­ně­no také v gra­fu č. 2. Kolá­čo­vý graf pou­ží­vá­me pou­ze, pokud chce­me zob­ra­zit roz­dě­le­ní cel­ku. Kolá­čo­vý graf musí vždy dát dohro­ma­dy 100%, ne více, ani méně. Při pou­ží­vá­ní kolá­čo­vých gra­fů si také musí­me dávat pozor na 3D efek­ty, kte­ré není vhod­né pou­ží­vat, pro­to­že optic­ky mění rea­li­tu, což je vidět v gra­fu č.3. Tma­vě mod­rá část se zdá výraz­ně vět­ší, než část zele­ná, přes­to­že obě shod­ně repre­zen­tu­jí 20%.

Dále pama­tuj­me na zása­du, že sdě­le­ní gra­fu by mělo být jas­né na prv­ní pohled. Může­me napří­klad zvý­raz­nit hlav­ní sdě­le­ní ztuč­ně­ním či odliš­ný­mi barva­mi. Také je vhod­né při­dá­vat popis­ky rov­nou do gra­fu a nenu­tit čte­ná­ře, aby neu­stá­le pře­lé­tá­val mezi gra­fem a popis­ky dole nebo po stra­nách.

Tvorba infografiky

Gra­fy mohou být sou­čás­tí také tzv. info­gra­fi­ky. Info­gra­fi­ka nebo­li infor­mač­ní gra­fi­ka je zkát­ka obrá­zek, kte­rý jas­ně a struč­ně podá­vá urči­té infor­ma­ce. Vět­ši­nou obsa­hu­je již zmí­ně­né gra­fy, obráz­ky a krát­ké tex­ty. Tohle je pří­klad správ­ně udě­la­né info­gra­fi­ky, kte­rá nás infor­mu­je o tom, co zna­me­ná “vizu­ál­ní gra­mot­nost.”

Infografika

Avšak vytvo­řit dobrou info­gra­fi­ku není tak jed­no­du­ché, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Na násle­du­jí­cím obráz­ku lze vidět, jak vypa­dal ofi­ci­ál­ní infor­mač­ní mate­ri­ál pro veřej­nost o při­pra­vo­va­né refor­mě zdra­vot­nic­tví v USA. Tato info­gra­fi­ka je pří­kla­dem toho, jak by vizu­a­li­za­ce infor­ma­cí nemě­la vypa­dat. Mys­le­me na to, že méně je někdy více a gra­fi­kou si pomá­há­me, aby infor­ma­ce byly na prv­ní pohled jas­né a sro­zu­mi­tel­né, ne ješ­tě slo­ži­těj­ší.

Matoucí infografika

Pro tvor­bu info­gra­fi­ky nepo­tře­bu­je­me spe­ci­ál­ní zna­lost něja­ké­ho gra­fic­ké­ho pro­gra­mu. Exis­tu­je něko­lik onli­ne slu­žeb pou­ži­tel­ných pro ten­to účel. Nej­vy­u­ží­va­něj­ší jsou Info​gr​.am a Pik­to­chart. Všech­ny tyto nástro­je jsou v ang­lič­ti­ně, ale jejich ovlá­dá­ní je cel­kem intu­i­tiv­ní, tak­že to urči­tě zvlád­ne­te.

Info​gr​.am

Do Info­gra­mu se může­me při­hlá­sit pomo­cí exis­tu­jí­cí­ho účtu na Face­boo­ku, Goo­gle či se zare­gis­tro­vat pomo­cí emai­lu a hes­la. Poté zvo­lí­me ver­zi – sta­čí nám Basic ver­ze, kte­rá je kom­plet­ně zdar­ma. Dal­ším kro­kem je výběr šab­lo­ny pro pro­jekt, kte­rý chce­me vytvá­řet. Info­gra­fi­ka (info­gra­phic) je hned prv­ní. Info­gram dále nabí­zí mož­nost tvor­by repor­tu, nástěn­ky, face­boo­ko­vé­ho pří­spěv­ku, dia­gra­mu a mapy.

Infogram - šablona pro infografiku

Poté se nám zob­ra­zí vybra­ná šab­lo­na, se kte­rou již může­me pra­co­vat. Info­gram umož­ňu­je vklá­dat před­při­pra­ve­né gra­fy, mapy, písma, obráz­ky, tva­ry nebo videa. Rov­něž lze vklá­dat pří­mo sou­bo­ry např. z Exce­lu či Goo­gle Dis­ku. Nevý­ho­dou Info­gra­mu je, že ve ver­zi zdar­ma si nemů­že­me vytvo­ře­nou info­gra­fi­ku pří­mo stáh­nout (down­lo­ad) do své­ho počí­ta­če. Bude­me ji však mít ulo­že­nou v Info­gra­mu a s ostat­ní­mi ji může­me sdí­let (sha­re) pomo­cí vytvo­ře­né URL adre­sy.

Infogram - URL pro sdílení

Piktochart

Dal­ší mož­nos­tí pro tvor­bu info­gra­fik je nástroj Pik­to­chart, do kte­ré­ho se může­me regis­tro­vat opět buď pomo­cí Facebook/​Google účtu, nebo zadá­ním naší emai­lo­vé adre­sy a hes­la. Po při­hlá­še­ní si může­me vybrat, zda chce­me tvo­řit info­gra­fi­ku, pre­zen­ta­ci či leták. V nabíd­ce vle­vo pak máme opět veš­ke­rou nabíd­ku obsa­hu­jí­cí nej­růz­něj­ší tva­ry, fot­ky, iko­ny, poza­dí, tex­to­vá pole nebo gra­fy.

Piktochart

Pik­to­chart na roz­díl od Info­gra­mu umož­ňu­je sta­že­ní (down­lo­ad) info­gra­fi­ky ve for­má­tu PNG rov­nou do počí­ta­če. Záro­veň fun­gu­je také mož­nost sdí­le­ní (sha­re) pomo­cí zko­pí­ro­va­né URL adre­sy.

Tvorba prezentace

Gra­fy a info­gra­fi­ky zpra­vi­dla netvo­ří­me pro sebe, ale pro něko­ho jiné­ho. S vizu­a­li­za­cí je tedy neod­mys­li­tel­ně spja­tá jejich pre­zen­ta­ce. Pomo­cí správ­né vizu­a­li­za­ce a pre­zen­ta­ce může­me infor­ma­ce pře­dá­vat dál – ať už se chce­me s někým jen o něco podě­lit, nebo ho něco nau­čit, či tře­ba pod­po­řit svůj názor. Tato schop­nost se ti tedy bude ve ško­le i v živo­tě lec­kdy hodit. Nejdří­ve si řek­ne­me zása­dy kva­lit­ní pre­zen­ta­ce. Poté si uká­že­me někte­ré pre­zen­tač­ní nástro­je.

Pro něko­ho je před­sta­va pre­zen­to­vá­ní před sku­pi­nou lidí noč­ní můrou, něko­mu to neva­dí a dalo by se říci, že má urči­tý při­ro­ze­ný talent, jak poslu­cha­če zaujmout. Pokud se někdo pozná­vá v té prv­ní kate­go­rii, nemu­sí zou­fat – být dob­rým pre­zen­tu­jí­cím se dá stej­ně jako mno­ho dal­ších věcí natré­no­vat.

To, co zaru­če­ně vždy pomů­že v sebe­jis­to­tě, je správ­ně vytvo­ře­ná pre­zen­ta­ce. Jaké jsou zása­dy při tvor­bě dob­ré pre­zen­ta­ce?

Dob­rá pre­zen­ta­ce se neo­be­jde bez obráz­ků. Na inter­ne­tu jich najde­me mno­ho, ale je tře­ba mít na pamě­ti, že všech­ny nejsou vol­ně šiři­tel­né. Pro­to bychom k pou­ži­té­mu obráz­ku měli mít ale­spoň uve­de­ný zdroj – auto­ra (pokud je uve­de­ný), název webu a URL adre­su. V pří­pa­dě, že chce­me mít jis­to­tu, že nepo­ru­šu­je­me autor­ský zákon, a chce­me se vyhnout cito­vá­ní, je nej­snaz­ším způ­so­bem vyu­ží­vat obráz­ky z foto­bank, kte­ré ulo­že­né fot­ky nabí­zí zdar­ma. Pixa­bay je nej­vět­ší foto­ban­kou na fot­ky zdar­ma. Navíc je dostup­ná v češ­ti­ně. Dal­ší­mi alter­na­ti­va­mi jsou tře­ba StockSnap, Unpla­sh, Pexels a mno­ho dal­ších.

Pokud jsi ve ško­le již něja­kou pre­zen­ta­ci dělal/​a, nej­spí­še to bylo v Power­Poin­tu. Kro­mě Power­Poin­tu ale exis­tu­jí také onli­ne nástro­je, ve kte­rých můžeš udě­lat více cool pre­zen­ta­ci. Neboj se zkou­šet nástro­je, na kte­ré zatím nejsi zvyk­lý, tře­ba ti budou vyho­vo­vat více! ☺

Prezi

Roz­díl mezi kla­sic­kou pre­zen­ta­cí a pre­zen­ta­cí vytvo­ře­nou v Pre­zi je vidět na prv­ní pohled. Nástroj totiž pra­cu­je s pre­zen­ta­cí jako cel­kem, nebo­li pro­sto­rem, ve kte­rém sním­ky „pře­lé­tá­va­jí.“

Pre­zi na svých strán­kách nabí­zí videa s návo­dy, a tak je sezná­me­ní s mož­nost­mi nástro­je snad­né. Při­hlá­še­ní do bez­plat­né základ­ní (basic) ver­ze je opět pomo­cí ruč­ně vypl­ně­né regis­tra­ce, či pro­po­je­ním s Facebook/​Google účtem.

Prezi - kde je základní verze

Při vytvá­ře­ní nové Pre­zi pre­zen­ta­ce si nej­pr­ve může­me vybrat z mno­ha před­při­pra­ve­ných šab­lon (tem­pla­te), tím je pro nás prá­ce ješ­tě jed­no­duš­ší. Pod kaž­dou šab­lo­nou najde­me popi­sek (Novi­ce, Skilled, Mas­ter), kte­rý urču­je, jak moc je šab­lo­na pro­pra­co­va­ná. Pokud s Pre­zi začí­ná­me, nej­jed­no­duš­ší bude vybrat si něja­kou šab­lo­nu s ozna­če­ním Novi­ce.

Prezi - kde je novice šablona

Pak už si může­me hrát. Sdí­le­ní (sha­re) opět pro­bí­há pomo­cí posí­lá­ní lin­ku, tedy URL adre­sy, kde se bude naše pre­zen­ta­ce nachá­zet.

Google prezentace

Pokud chce­me tvo­řit pre­zen­ta­ci spo­leč­ně s více lid­mi, může­me k tomu vyu­žít pro­stře­dí Goo­gle Dis­ku. Více o tom­to způ­so­bu najde­te v modu­lu Nástro­je na sdí­le­ní infor­ma­cí.

Kvíz

  1. Představ si, že máš grafem znázornit, jak v průběhu roku vypadaly tvoje absence ve škole. (ty omluvené 🙂 )  Jaký graf použiješ?

  2. V jakých programech můžeš vytvořit infografiku?

  3. Jsou všechny obrázky na internetu volně dostupné k jakémukoli užití?

Aktivity do výuky