Nástroje na sdílení informací

Před­stav si, že pra­cu­ješ na sku­pi­no­vém úko­lu do ško­ly. Jsi ve sku­pi­ně s dvě­ma spo­lu­žá­ky, avšak nemá­te mož­nost schá­zet se osob­ně, pro­to­že kaž­dý z vás už má vol­ný čas po ško­le zapl­něn růz­ný­mi akti­vi­ta­mi. Jak bys­te pra­co­va­li na spo­leč­ném úko­lu, když spo­lu komu­ni­ku­je­te pou­ze v onli­ne pro­stře­dí?

V tom­to modu­lu jsou uve­de­ny někte­ré nástro­je pro sdí­le­ní infor­ma­cí. Kaž­dý z nás se urči­tě někdy dostal do situ­a­ce, že chtěl něko­mu poslat růz­né sou­bo­ry (doku­men­ty např. v pdf, obráz­ky, videa). Jak to pro­vést? Auto­ma­tic­ky nás nej­spí­še napad­ne e-mail nebo face­boo­ko­vý chat. To je urči­tě spo­leh­li­vý způ­sob, ale… Co když ale těch sou­bo­rů máme mno­ho? Někte­ří posky­to­va­te­lé e-mai­lo­vých slu­žeb ome­zu­jí maxi­mál­ní veli­kost pří­lo­hy, a vět­ší sou­bo­ry se vám tak poslat nepo­da­ří. Co teď? Sou­bo­ry může­me poslat přes inter­ne­to­vé úschov­ny. Mezi nej­zná­měj­ší pat­ří Letec­ká poš­taÚschov­na.

Letecká pošta

Letec­ká poš­ta fun­gu­je tak, že nejdří­ve ze své­ho počí­ta­če nahra­je­me sou­bo­ry (tla­čít­ko “Vybrat sou­bor”). Sou­bo­rů lze vybrat více (“Dal­ší sou­bor”). Poté klik­ne­me na tla­čít­ko “Poslat” a vyge­ne­ru­je se nám inter­ne­to­vý odkaz, kte­rý může­me poslat pří­jem­ci (např. e-mai­lem, přes chat). Pří­jem­ce roz­klik­ne odkaz a dosta­ne se na strán­ku úschov­ny. Tam si může sou­bo­ry stáh­nout. Mys­le­me ale na to, že Letec­ká poš­ta sou­bo­ry maže po 33 dnech. Maxi­mál­ní veli­kost posla­ných dat je 161 MB.

Úschovna

Úschov­na fun­gu­je tro­chu jinak. Do kolon­ky “od” napí­še­me svo­ji e-mai­lo­vou adre­su. Poté vybe­re­me sou­bo­ry, kte­ré chce­me ode­slat. Do kolon­ky “komu” napí­še­me e-mai­lo­vou adre­su pří­jem­ce. Do kolon­ky “zprá­va” může­me napsat něja­kou zprá­vu pří­jem­ci. Poté již jen klik­ne­me na tla­čít­ko “ode­slat” a pří­jem­ci při­jde e-mail, ze kte­ré­ho se pro­klik­ne na strán­ky úschov­ny a sou­bo­ry si stáh­ne. Úschov­na maže sou­bo­ry po 14 dnech, ale maxi­mál­ní veli­kost posla­ných dat je až 25 GB.

Ulož.to

Ulož.to je vel­mi zná­mé čes­ké úlo­žiš­tě, kam může­me uklá­dat sou­bo­ry a sdí­let je s ostat­ní­mi. U sou­bo­rů lze nasta­vit, kdo všech­no je může vidět. Buď může být sou­bor veřej­ně dostup­ný (najde ho kaž­dý přes vyhle­dá­vá­ní), nebo může být dostup­ný pou­ze přes odkaz (sou­bor nalez­ne jen ten, kdo má odkaz), a nebo sou­bor může vidět jen vlast­ník (kdo ho nahrál). K pou­ží­vá­ní toho­to úlo­žiš­tě nepo­tře­bu­je­me mít vytvo­ře­ný účet, nicmé­ně pokud si ho vytvo­ří­me, budou se nám sou­bo­ry lépe spra­vo­vat. Sta­ho­vat je mož­né zdar­ma. Může­me si však také zakou­pit kre­dit, díky kte­ré­mu bude sta­ho­vá­ní sou­bo­rů rych­lej­ší. Na roz­díl od úscho­ven zde se sou­bo­ry po něja­kém čase nesma­žou.

Cloudová úložiště

Už víme, jak přes inter­net posí­lat vět­ší sou­bo­ry. Co kdy­bychom ale chtě­li mít všech­ny své sou­bo­ry ulo­že­né pře­hled­ně na jed­nom mís­tě a mít k nim pří­stup odkud­ko­liv? Řeše­ním jsou clou­do­vá úlo­žiš­tě. Fun­gu­jí tak, že si vytvo­ří­me účet na něja­kém clou­do­vém úlo­žiš­ti a poté si tam uklá­dá­me sou­bo­ry. Také je mož­né poslat něko­mu odkaz na naše sou­bo­ry a tím mu je zpřístup­nit. Někte­rá clou­do­vá úlo­žiš­tě dokon­ce pod­po­ru­jí to, že na jed­nom doku­men­tu může pra­co­vat více lidí naráz (např. psa­ní refe­rá­tu). Pří­kla­dem clou­do­vých úlo­žišť je Goo­gle Disk nebo Dro­p­box.

Přes­to­že mají clou­do­vá úlo­žiš­tě mno­ho výhod, je potře­ba mys­let také na jejich nevý­ho­dy:

Clou­do­vá úlo­žiš­tě
Výho­dy Nevý­ho­dy
K sou­bo­rům je mož­né se dostat z jaké­ho­ko­liv počí­ta­če. Je potře­ba mít při­po­je­ní k inter­ne­tu.
V pří­pa­dě poru­chy počí­ta­če máme svá data bez­peč­ně ulo­že­ná v clou­du a je mož­né se k nim opět dostat. Data jsou ulo­že­na na ser­ve­rech posky­to­va­te­le a nemá­me nad nimi abso­lut­ní kon­t­ro­lu.
Snad­né sdí­le­ní sou­bo­rů.

Google Disk

Goo­gle Disk je clou­do­vé úlo­žiš­tě, ve kte­rém je mož­né vytvá­řet tex­to­vé doku­men­ty, tabul­ky, pre­zen­ta­ce či dotaz­ní­ky a ty je poté mož­né sdí­let s ostat­ní­mi lid­mi. V bez­plat­né ver­zi máme k dis­po­zi­ci 15 GB úlož­né­ho pro­sto­ru (na běž­né pou­ží­vá­ní to boha­tě sta­čí). K Dis­ku se dosta­ne­me ze strán­ky Goo­glu, jak je vidět na násle­du­jí­cím obráz­ku.

Kde je Disk

Registrace na Google Disk

Abychom moh­li pou­ží­vat Goo­gle Disk, je potře­ba mít vytvo­ře­ný účet na Goo­gle (tedy e-mail s kon­cov­kou gmail​.com). Regis­trač­ní for­mu­lář vypa­dá tak­to:

Registrace na Google Disk

Vytvoření dokumentu na Google Disk a jeho sdílení

Pojď­me se blí­že podí­vat na Goo­gle Doku­men­ty, což je tako­vá onli­ne ver­ze Wor­du. Pokud ostat­ním lidem povo­lí­me, že mohou daný doku­ment upra­vo­vat, může na jed­nom doku­men­tu pra­co­vat více lidí naráz.

V násle­du­jí­cím videu může­me vidět, jak vytvo­řit Goo­gle Doku­ment. Ve videu je také uká­zá­no, jak nasta­vit, aby doku­ment mohl upra­vo­vat kdo­ko­liv, kdo dosta­ne odkaz na doku­ment. V Goo­gle Doku­men­tech je také mož­né při­dá­vat komen­tá­ře k tex­tu. Doku­ment není potře­ba prů­běž­ně uklá­dat, uklá­dá se sám (pokud jsme při­po­je­ní k inter­ne­tu).

Zobrazení historie verzí a stáhnutí dokumentu

Goo­gle Doku­men­ty umož­ňu­jí obno­vit dří­věj­ší ver­zi doku­men­tu. Ve videu je vidět, jak si zob­ra­zit his­to­rii ver­zí a jak obno­vit dří­věj­ší ver­zi. Ve videu je uká­zá­no, jak si výsled­ný doku­ment stáh­nout tak, abychom ho měli ve for­má­tu .docx (Word).

Google Prezentace

V pro­stře­dí Goo­gle Disk je také mož­né vytvá­řet pre­zen­ta­ce. Pokud napří­klad pre­zen­ta­ci vytvá­ří­me ve sku­pi­ně, může­me na pre­zen­ta­ci pra­co­vat všich­ni naráz.

V násle­du­jí­cím videu může­me vidět, jak vytvo­řit pre­zen­ta­ci. Stej­ně jako v Power­Poin­tu, i zde je mož­né nasta­vit si něja­ký motiv. Pokud chce­me, aby na pre­zen­ta­ci pra­co­va­lo více lidí, musí­me to opět nasta­vit a pří­pad­ně poslat ostat­ním odkaz. Pre­zen­ta­ci je mož­né stáh­nout do for­má­tu .pptx (Power­Point).

Kvíz

  1. Je potřeba registrace k použití Letecké pošty?
  2. Výhodou cloudových úložišť je, že:
  3. Lze si Google Dokument stáhnout do formátu Wordu (.docx)?
  4. Když vytvořím Google Dokument, je veřejně přístupný (může ho vidět každý)?

Aktivity do výuky