Informace pro osobní rozvoj

Přál by sis umět číst rych­le­ji nebo plyn­ně psát vše­mi dese­ti? V tom­to modu­lu si uká­že­me něko­lik zají­ma­vých nástro­jů, webů a apli­ka­cí, kte­ré nám mohou pomo­ci roz­ví­jet naše vědo­mos­ti a schop­nos­ti.

Rozečti se

Rozečti se je kurz, kte­rý sli­bu­je, že nau­čí své uži­va­te­le číst 2x rych­le­ji, kva­lit­ně­ji a efek­tiv­ně­ji. Nená­sil­nou for­mou se za pár týd­nů nau­čí­me oprav­du „číst”. Díky rych­lé­mu čte­ní může­me ušet­řit spous­tu času na jiné věci. Navíc se tato doved­nost dá uplat­nit kaž­dý den ve ško­le nebo při uče­ní. Po regis­tra­ci se smě­le může­me vrh­nout do prv­ní­ho tes­tu, kte­rý změ­ří rych­lost naše­ho čte­ní. Rych­lé čte­ní jde ruku v ruce s mno­ha dal­ší­mi doved­nost­mi, mimo jiné napří­klad s tré­nin­gem pozor­nos­ti, postře­hem a cvi­če­ním očních sva­lů. Zku­šeb­ní ver­ze je zdar­ma!

Nedatluj

Chceš se nau­čit psát rych­le a vše­mi dese­ti? Vyzkou­šej kurz Nedatluj, kte­rý je vhod­ný jak pro úpl­né začá­teč­ní­ky, tak i pro pokro­či­lé. Svou úro­veň si zde najde kaž­dý sám a ově­řit si ji může pomo­cí tes­tů. Lek­ce jsou roz­dě­le­ny na tři úrov­ně obtíž­nos­ti – základ­ní, střed­ní a pokro­či­lé. Vše je jed­no­du­ché, onli­ne a zdar­ma.

Podob­né služ­by jako Nedatluj nabí­zí i Psa­ní vše­mi dese­ti, kte­ré je také zdar­ma.

Mozkovna

Mys­líš si, že máš sluš­ný základ vše­o­bec­ných zna­los­tí? Otes­tuj se s pomo­cí mobil­ní vědo­most­ní hry Mozkov­na, kte­rá má pro­cvi­čit zna­los­ti ve všech věd­ních obo­rech. 

Hrou se zaru­če­ně zaba­ví­me a záro­veň pro­cvi­čí­me náš mozek. Díky bodo­vé­mu hod­no­ce­ní zjis­tí­me, nako­lik jsou naše vědo­mos­ti obsáh­lé a v jakém obo­ru máme meze­ry. Hra nabí­zí otáz­ky pod­le tema­tic­kých oborů/​balíčů jako napří­klad: his­to­rie, pří­rod­ní vědy, ast­ro­no­mie, bio­lo­gie, země­pis, sport, fil­my aj. Kaž­dá hra se sklá­dá z šes­ti kol stup­ňu­jí­cí se obtíž­nos­ti. V kaž­dé hře máme k dis­po­zi­ci jed­nu nápo­vě­du v podo­bě mini­hry, kte­rá je časo­vě ome­ze­ná. Tak nevá­hej­me a hrajme. 

Lumosity

Lumo­si­ty je vzdě­lá­va­jí­cí zábav­ná hra, kte­rá pro­cvi­čí paměť, pozor­nost, rych­lost a schop­nost řešit pro­blémy. Po prv­ním spuš­tě­ní a regis­tra­ci si vybe­re­me tako­vé okru­hy, o kte­rých si mys­lí­me, že by je náš mozek potře­bo­val pro­cvi­čit. Hned poté se může­me pus­tit do hra­ní. Na kaž­dý den je při­pra­ve­na série úloh, kte­rá otes­tu­je, jak jsme se posu­nu­li. Obtíž­nost úloh se mění v závis­los­ti na tom, jest­li jsme se zhor­ši­li, či zlep­ši­li.

TED

TED je webo­vá plat­for­ma, kte­rý je zná­má svý­mi krát­ký­mi video výstu­py, ke kte­rým jsou zvá­ni zají­ma­ví hos­té z růz­no­ro­dých oblas­tí vědy, tech­ni­ky, umě­ní, desig­nu, poli­ti­ky, vzdě­lá­ní, kul­tu­ry, byz­ny­su, ale i občan­ští akti­vis­té a lidé, jejichž život­ní pří­běh může ostat­ní inspi­ro­vat. Pod­sta­tou řeč­ní­ků je podat sro­zu­mi­tel­nou for­mou, nefor­mál­ně a v časo­vém limi­tu (maxi­mál­ně 18 minut, vět­ši­nou méně) zají­ma­vou před­náš­ku, kte­rá poslu­cha­če může něčím obo­ha­tit. TED Talks lze vybí­rat pod­le témat, jazy­ka a doby trvá­ní. U spous­ty videí jsou dostup­né i čes­ké titul­ky.

Česká gramatika

Apli­ka­ce Čes­ká gra­ma­ti­ka je tu pro všech­ny, kte­ří si chtě­jí pro­cvi­čit nebo nau­čit čes­ký pra­vo­pis. Může­me si vybrat z vel­ké­ho množ­ství tes­tů pře­hled­ně seřa­ze­ných pod­le jed­not­li­vých oblas­tí, napří­klad vyjme­no­va­ná slo­va, tvr­dé a měk­ké sou­hlás­ky, y/​i v kon­cov­kách slov aj. Pomo­cí apli­ka­ce se rych­le zori­en­tu­je­me v čes­ké gra­ma­ti­ce a nau­čí­me se psát bez chyb!

Duolingo

Je bez­plat­ná plat­for­ma pro výu­ku cizích jazy­ků, kte­rá je dostup­ná na webu nebo jako apli­ka­ce. Je to skvě­lý nástroj, díky kte­ré­mu se lze zábav­nou for­mou učit a zlep­šo­vat v cizím jazy­ce. Po při­hlá­še­ní se smě­le může vrh­nout do cvi­če­ní, kte­rá nás budou inspi­ro­vat k dal­ší­mu pro­cvi­čo­vá­ní. Kaž­dá lek­ce má urči­tý počet úko­lů, kte­ré je nut­né zvlád­nout, aby bylo mož­né dál pokra­čo­vat. Čím méně chyb udě­lá­me, tím rych­le­ji lek­ci pro­jde­me. 

Google překladač

Goo­gle pře­kla­dač je skvě­lá služ­ba, kte­rou může­me zdar­ma vyu­ží­vat pro pře­klá­dá­ní tex­tů. Pře­klá­dá jed­not­li­vá slo­va, celá sou­vě­tí, nahra­né sou­bo­ry nebo celé webo­vé strán­ky. Vyu­žít jde pře­kla­dač v situ­a­cích, kdy se setká­me s cizo­ja­zyč­ným tex­tem, kte­ré­mu nero­zu­mí­me, a to nejen ve ško­le, ale tře­ba i při ces­to­vá­ní.

Seduo​.cz

Seduo je vzdě­lá­va­cí plat­for­ma, kte­rá posky­tu­je onli­ne kur­zy nej­růz­něj­ší­ho zamě­ře­ní od před­ních čes­kých lek­to­rů, firem a vyso­kých škol. Seduo sli­bu­je, že nás nau­čí něče­mu uži­teč­né­mu a prak­tic­ké­mu, co se nám bude hodit do běž­né­ho živo­ta. Někte­ré kur­zy jsou zpo­plat­ně­né, někte­ré jsou zdar­ma.

Kur­zy se sklá­da­jí z krát­kých video lek­cí a jsou dopl­ně­né o dal­ší mate­ri­á­ly k nastu­do­vá­ní. Pokud celý kurz úspěš­ně absol­vu­je­me, čeká na nás diplom, kte­rý se urči­tě bude hodit do naše­ho živo­to­pi­su.

Úvodní stránka webové stránky Seduo