Příručka informační gramotnosti

Díky inter­ne­tu máme pří­stup k obrov­ské­mu množ­ství infor­ma­cí, což nám může vel­mi usnad­nit život. Ale nemáš někdy pocit, že se v té zápla­vě infor­ma­cí tak tro­chu ztrá­cíš? Chceš se v infor­mač­ním svě­tě umět lépe ori­en­to­vat? Chceš se nau­čit, jak infor­ma­ce na inter­ne­tu správ­ně vyhle­dá­vat a jak je co nej­lé­pe využít?

Pokud ano, tak jsi tady správ­ně. Mrk­ni na naši pří­ruč­ku a pro­stu­duj si jed­not­li­vé modu­ly v ní, urči­tě se ti to bude do budouc­na hodit!